Menu

Arany János Általános Iskola

Igazgató: Dr. Pappné Nemes Katalin
Igazgatóhelyettes: Szekrényesné Földvári Éva

Cím: 3712 Sajóvámos, Nevelők u. 4.
Tel : Iroda +3630/463-9108
Tel.:Igazgató helyettes +3630/461-5623
Tel.:Igazgató +3630/359-5941
Web: uj.aranyjiskola.hu
E-mail: sajovamosiiskola@gmail.com

 

Évfolyam: 8 évfolyam
Osztály: 10 osztály
Tanulók száma: 198 fő

Foglalkoztatottak:

18 főállású nevelő
3 óraadó nevelő

Egyéb képzés: zene iskola
(furulya)
Idegen nyelv: 4. osztálytól (2. osztálytól szakkör)
Továbbtanulási arány: 100 %-os

Tárgyi feltételek:

  • 11 tanterem

  • 1 számítástechnikai terem

  • 1 könyvtár

  • 2 tanári szoba

  • 1 igazgatói szoba

  • 1 igazgató helyettesi szoba

  • 1 tornaterem

  • parkos udvar

Iskolatörténet

Az Iskolát 1954-ben Sajóvámos-Sajósenye Községi Közös Tanács Vb. alapította. Az 1954/55-ös tanévben indult be először a nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás. Az akkori első osztályba 44 tanuló iratkozott be. Az iskola tanulóinak létszáma elérte a 273 főt. 
2005. június 14-én ünnepeltük intézményünk fennállásának 50. évfordulóját. Ez alkalomból nevet is adtunk iskolánknak. A DÖK, a Szülői Szervezet, az Önkormányzat Képviselő Testülete, és a pedagógusok javaslata alapján Arany Jánost választottuk névadónkként. 
Intézményünk a település központjában helyezkedik el, melyet egy gyönyörűen megtervezett park vesz körül. A park folytatásaként a füves futballpályán, a kosár- és a kézilabdapályán tanulóink sportolási igényüket elégíthetik ki. 


Az iskola két épületében lévő 15 tanteremben a tanulók kényelmesen elférnek. Termek ízlésesen dekoráltak, érződik rajtuk az otthonossá tételükre irányuló törekvés. Az iskola tornateremmel is rendelkezik, amely nemcsak az iskola tanulói számára biztosítja a rendszeres mozgást, az egészséges testi fejlődést, hanem a település lakói is sportolhatnak itt. Az iskolai könyvtár kopott, elhasználódott bútorzatát 2004 őszén kicserélték. A könyvtárállomány jelentős mértékben bővítésre került (gyermekirodalom, ifjúsági regény, ismeretterjesztő irodalom). A diákok csendes, esztétikus környezetben válogathatnak a könyvek között, olvashatnak, illetve készülhetnek fel a tanítási órákra. 
Az oktatáshoz szükséges tárgyi eszközök rendelkezésre állnak. 2003 óta a diákok szélessávú internet segítségével juthatnak bővebb ismeretek birtokába. Az oktatástechnikai eszközök 2012-ben 10 db munkaállomással, 5 db interaktív táblával, 1 db projektorral, 1 db multifunkciós fénymásolóval gazdagodtak. Ezzel kitárult a világ tanulóink ismeretszerzési lehetőségeiben.
Az elmúlt években a folyosók is felújításra kerültek. Az új lambériának köszönhetően az alma máter még otthonosabbá, barátságosabbá vált. 
Sajóvámos önkormányzata 2010 évben felújította az iskolát. A 33 millió forint értékben, saját költségvetésből megvalósított beruházás keretében a külső nyílászárók cseréjére, homlokzat felújításra, előtetők építésére, az új iskola és a tornaterem teljes tetőcseréjére, az iskola előtti térburkolat lerakására, az iskola-óvoda közötti járdaszakasz térburkolására, az intézményen belül parketta-és linóleum cserére és a 2009 évben épített új kerítéshez új kapu beállítására is sor került.
A tantestület munkája során arra törekszik, hogy a tanítványok megtapasztalhassák, hogy az iskola valóban a második otthonuk. Olyan otthon, ahol problémáik meghallgatásra találnak, gondjaik megoldásához segítséget kaphatnak. 
Hisznek a környezet nevelő erejében. Igen nagy hangsúlyt fordítanak közvetlen környezetünk ízlésessé tételére. Büszkék arra, hogy ezt a szándékot a KEK vezetősége is elismerte. Az általuk meghirdetett “Legszebb, legtisztább iskola” versenyben Sajóvámos kapta meg a megtisztelő első helyezést.

Pedagógiai program

Az iskolában a tanulók személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása a legfontosabb pedagógiai feladat. Nagy figyelmet fordítanak a tehetséges tanulók fejlesztésére, valamint a tanulásban lemaradók felzárkóztatására. Tehetséges tanulók angol, német, rajz, földrajz, társas játék szakkörökre járhatnak. Az óvoda és az iskola közötti átmeneti nehézségek csökkentése érdekében a kicsik számára játékos foglalkozásokat szerveznek. Az óvodások körében népszerű a Lurkó foglalkozás. Így oldott légkörben ismerkedhetnek az iskolai élettel. A tanulásban lemaradók számára hetente két alkalommal egyéni fejlesztő foglalkozásokat szerveznek. Nyolcadikos tanítványok felvételi előkészítőn vehetnek részt matematikából és magyarból. A célirányos felkészítésnek köszönhetően a diákok sikeresen szerepelnek a felvételi vizsgákon. Pályaválasztási kiállításra mennek minden évben és pályaválasztási szülői értekezletet szerveznek, ahol szakemberek segítik a 8. osztályos tanulókat és szüleiket a pályaválasztás nehéz döntésében.
A hatékony fejlesztés érdekében tantárgyi bontásban oktatják az idegen nyelvet, az informatikát és a technika tantárgyakat. Kiemelt feladatnak tekintik az egészséges életmódra nevelést. Ennek keretében minden évben a 4. és 6. osztályosok számára úszásoktatást szerveznek. A környezeti nevelés feladatainak a megvalósítását jól szolgálja a minden évben megszervezésre kerülő erdei iskola. A tanulók 5 napon keresztül természetes környezetben szerezhetnek közvetlen tapasztalatot az erdő élővilágáról, illetve a gyakorlatban alkalmazhatják a négy év folyamán megszerzett ismereteket. Az erdei tábor költségeit pályázati pénzből és önkormányzati támogatásból fedezik.

Szabadidős programok

Az iskolában teret adnak azoknak a kezdeményezéseknek is, melyek a tanítványok sokoldalú fejlesztéséhez járulnak hozzá, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére nevelik, szoktatják tanítványokat. 
Hisznek az “Ép testben, ép lélek” mondás igazában. Ezért fordítanak igen nagy gondot arra, hogy tanítványoknak szabadidejükben legyen lehetőségük a rendszeres testedzésre. A sportfoglalkozások megtervezésekor a tanítványok életkori sajátosságait is figyelembe veszik. A 6-10 éveseknél a motiválás a gyermek legfőbb tevékenységére, a játékosságra irányul. Munka során ezért iktatnak be rendszeresen sportjátékokat, csapatjátékokat. A 6-14 évesek a labdarúgás és a kosárlabda sportágak közül választhatnak. Népszerű a gyerekek körében a ping-pong.

Megszakítás